Privacyverklaring

CBC Finance B.V. (hierna: CBC NL) ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van interne en externe informatieprocessen en documentstromen. CBC NL biedt hiervoor diverse producten en bedrijfsoplossingen aan.

Je geeft dus een belangrijk deel van jouw bedrijfsvoering aan ons uit handen. Om dit mogelijk te maken, verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je stukken naar ons opstuurt, ons belt, e-mailt, een brief schrijft, langskomt of een medewerker van CBC NL spreekt. Wij vinden het daarom belangrijk dat je weet dat je erop kunt vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw (persoons)gegevens omgaan. In deze verklaring geven wij hierover toelichting en leggen wij uit hoe wij dit precies doen.

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is CBC Finance B.V., gevestigd aan de Van de Reijtstraat 49, 4814 NE Breda.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres en woonplaats. Ook jouw telefoonnummer en postcode met huisnummer zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden beschermd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maakt onderscheid tussen twee belangrijke rollen: die van de verwerkingsverantwoordelijke, en die van de verwerker. Wij kunnen zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker zijn. Wij lichten dit hierna toe, zodat je weet wat dit voor jou betekent.

Uiteraard verzamelen wij zelf persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering. Denk daarbij aan persoonsgegevens van onze medewerkers en persoonsgegevens die wij verzamelen via de website. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor die gegevens.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij krijgen van onze klanten en waarvan wij dus verwerker zijn. Dat betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheden en verplichtingen hebben. Het betekent alleen dat wij de persoonsgegevens verwerken namens een andere partij. Dat geldt bij uitstek voor de persoonsgegevens die wij van onze klanten krijgen. Onze klanten hebben persoonsgegevens van hun klanten. In al dit geval zijn wij uitsluitend aan te merken als verwerker. Degene die de persoonsgegevens bij ons aanlevert en van onze diensten gebruik maakt, blijft verantwoordelijk voor die persoonsgegevens. Als jouw gegevens door, of namens, een klant van CBC NL bij ons zijn ingediend en jij eventuele rechten wilt uitoefenen die je op grond van de AVG hebt, vraag dit dan rechtstreeks aan hen.

Belangrijk: als jij als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van jouw werknemers aan ons doorgeeft, dan ben je verplicht om jouw werknemers hierover te informeren.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt, zullen slechts voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Om het afgesproken werk zo goed, efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren
 • Zodat wij contact met jou kunnen opnemen, ten behoeve van onze dienstverlening
 • Het toezenden van een nieuwsbrief
 • Voor onze marketingdoeleinden

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor deze doelen en geven de persoonsgegevens zonder jouw toestemming of een andere grondslag nooit door aan derden. Als wij de gegevens wel met toestemming of een andere grondslag mogen doorgeven, dan leggen wij de derde dezelfde beschermings- en beveiligingsmaatregelen op als die wij zelf hanteren.

De verwerking vindt plaats op basis van één van de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en CBC NL
 • De verwerking is noodzakelijk voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met, of voortvloeit uit, de aangegeven doelen; dit doen we op grond van een zorgvuldige belangenafweging

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van onze klanten:

 • Voornaam en achternaam
 • Functie en bedrijfsnaam
 • Contact- en factuuradres
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)
 • IP-adressen
 • Overeenkomst
 • Commerciële data en algemene verkoopinformatie m.b.t. klanten
 • Communicatie van, aan en met klanten
 • Evtl. andere gegevens die door de klant of betrokkene onverplicht aan CBC NL zijn verstrekt


Wij verwerken geen persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van jou hebben verkregen.

Hoe gaan wij met jouw persoonsgegevens om?

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Geheimhouding

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel als mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google wel verzocht om uw IP-adres te maskeren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Inzage en correctie van jouw gegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van jou, maar deze gegevens blijven natuurlijk wel van jou. Daarom bieden wij je altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens wij van jou hebben. Als de informatie onjuist is, kun je verzoeken deze aan te passen. Een verzoek om inzage of correctie van jouw gegevens kun je richten aan het volgende e-mailadres: privacy@cbc-nederland.nl. Hier kun je ook terecht met vragen over deze privacyverklaring.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn:

 • de duur van de overeenkomst met CBC NL
 • het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn
 • het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden

Cookies

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens te bepalen zijn:

 • de duur van de overeenkomst met CBC NL
 • het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn
 • het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden

Wijzigingen

CBC NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je dan ook aan om met enige regelmaat te kijken of hierin iets is aangepast. Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie, of wens je gebruik te maken van één van de bovenstaande rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@cbc-nederland.nl.